Διαβάζοντας
στην οθόνη
Τίτλος: Στη Φωλιά της Αρκούδας
Κείμενο και Εικονογράφηση:
    Ζάννα Μελά-Φλώρου
Κατηγορία:  Παιδικά
Σελίδες: 48
ISBN:  960-7111-15-Χ
Copyright: Ζάννα Μελά-Φλώρου
1η Έκδοση: Εκδόσεις "Ιωλκός"
    Αθηνά Μαρκοπούλου, 1997
Ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου,
    επιμέλεια και παρουσίαση στο διαδίκτυο:
    Ζάννα Μελά-Φλώρου, 2009
http://OpenIllustratedBook-Mela-Florou.net
Title: Inside the Bear' s Lair
Text, Illustration, production: Zanna Mela-Florou
Category:  Childrens book
Pages: 48
ISBN:  960-92058-1-X
Copyright: Zanna Mela-Florou, 2002
Translation in English from Greek
    kindly offered by Liza Hazel
Publication: Zanna Mela-Florou, 2002
Development of digital content, editing
    and presentation in Internet:
    Zanna Mela-Florou, 2009
http://OpenIllustratedBook-Mela-Florou.net
Title: Im Nest des Bären
Text, Illustration, Druckfahnen:
    Zanna Mela-Florou
Kategorie:  Kinder Bücher
Seiten: 48
ISBN:  960-92058-3-6
Copyright: Zanna Mela-Florou, 2002
Übersetzung von griechisch, höflich Angebot
    von Frau Ute Petkakis
Herausgeber: Zanna Mela-Florou, 2002
Bearbeitung und Präsentation im Internet:
    2009,  Zanna Mela-Florou
http://OpenIllustratedBook-Mela-Florou.net
Titre: Dans la Tanière de l' Ourse
Texte, Illustration, maquettes:
    Zanna Mela-Florou
Catégorie:  Livres pour enfants
Pages: 48
ISBN:  960-92058-2-8
Copyright: Zanna Mela-Florou, 2002
Traductionde grecque offre de la part de
    madame Brigitte Floros et
    monsieur Demetre Floros
Édition: Zanna Mela-Florou, 2002
Developpement et presentation dans
    l' Internet: 2009,  Zanna Mela-Florou
http://OpenIllustratedBook-Mela-Florou.net
Titulo: En la guarida del Oso
Texto, Illustración, Maquetas:
  
 Zanna Mela-Florou
Categoría:  Libro para niños
Páginas: 48
ISBN:  960-92058-0-1
Copyright: Zanna Mela-Florou, 2002
Traducción de griego amablemente ofrecida
    de parte de señora Marivel Chatzipazarlis
Editor: Zanna Mela-Florou, 2002
Editión y presentatión en Internet: 2009,
    Zanna Mela-Florou
http://OpenIllustratedBook-Mela-Florou.net
Τίτλος: Ένας Ιππότης της Λεγεώνας
     της Τιμής  είναι εδώ
Υπότιτλος:Ανοιχτό Εικονογραφημένο Βιβλίο
Σειρά: © Ιπτάμενες Σελίδες
Αρίθμηση βιβλίου στη Σειρά: 1
Συγγραφή-Εικονογράφηση:
    Ζάννα Μελά-Φλώρου
Κατηγορία:  Μέσης σχολικής ηλικίας
Σελίδες: 114
ISBN:  978-960-92058-5-6
Ηλεκτρονική Έκδοση & Copyright:
    Ζάννα Μελά-Φλώρου  2009
Ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου,
    επιμέλεια και παρουσίαση στο διαδίκτυο:
    Ζάννα Μελά-Φλώρου, 2009
http://OpenIllustratedBook-Mela-Florou.net
Η Ζάννα Μελά-Φλώρου διαβάζει το βιβλίο της
       «Στη Φωλιά της Αρκούδας»
Υπότιτλος: Ανοιχτό Εικονογραφημένο Βιβλίο
Σειρά: © Ιπτάμενες Σελίδες
Αρίθμηση βιβλίου στη Σειρά: 2
Σελίδες: 82
Κατηγορία: Παιδικά
Βιντεοσκόπηση-Επιμέλεια DVD-Κείμενο-
Εικονογράφηση:  Ζάννα Μελά-Φλώρου
Ηλεκτρονική Έκδοση, Επιμέλεια και παρουσίαση
   στο διαδίκτυο: Ζάννα Μελά-Φλώρου  2011
   http://www.OpenIllustratedBook-Mela-Florou.net
E-mail: zanna.mf@gmail.com
Copyright: Ζάννα Μελά-Φλώρου 2011
ISBN:  978-960-92058-6-0
Title: A Knight of the Legion of Honor is Here
Subtitle: Open Illustrated Book
Serie: © Flying Pages
Number in series:  1
Author & Illustrations: Ζanna Mela-Florou
Category: Books for younger reader
Pages: 113
ISBN: 978-960-92058-7-0
Layout and editing: Zanna Mela-Florou
Digital content and internet presentation:
   Zanna Mela-Florou, 2013
Translation from Greek:
   kindly offered by Mr. Bruce Walter        
Published by: Ζanna Mela-Florou, 2013
Electronic edition:
   http://www.openillustratedbook-mela-florou.net
Copyright © 2013 Ζanna Mela-Florou
Copyright © Zanna Mela-Florou
All rights reserved